https://res.cloudinary.com/tc-motors/image/upload/v1625045262/nea/result/01/1a293e2c9ebc0e60c4be1d889ec04fd8_gt5tki.png
https://res.cloudinary.com/tc-motors/image/upload/v1625049957/nea/result/01/01e23573cd08c4f2731e6836c96acb1a_p5oiiz.png

ТЭА ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Энтерпрайз Архитектурын тухай

Орчин үед улс орнууд төрийн бодлого, үйл ажиллагаа болон мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг ЭА-ын тогтолцоо ашиглан стратегийн түвшинд төлөвлөж, удирдах хандлага улам бүр өргөжиж байна. Энэ нь ТЭА-ыг баримтжуулах, тогтмол хөгжүүлэх, үйл ажиллагаа болон мэдээллийн технологийн дэд бүтцэд дүн шинжилгээ хийх, сул талыг олж илрүүлэх, хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг олон боломжийг олгоно.

Хамтарсан төлөвлөлтийн тогтолцоо:

Засгийн газрын архитектур нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөлтүүдийг хамтран хийх боломж юм.

https://res.cloudinary.com/tc-motors/image/upload/v1625042207/nea/result/01/1_txjn2y.png

Засгийн газрын үйл ажиллагааны мэдлэгийн сан:

Стратегиас өдөр тутмын үйл ажиллагаа хүртэлх өгөгдлөөр Мэдлэгийн сан үүсгэж удирдах боломж юм.

https://res.cloudinary.com/tc-motors/image/upload/v1625042208/nea/result/01/2_fqowxn.png

“Стратегиас Хэрэгжилт” рүү холбох гүүр:

Хотын төлөвлөлтийг ”Стратеги” гэж үзвэл Засгийн газрын архитектур нь ”Хэрэгжилтийг” төлөвлөх, удирдах хэрэгсэл юм.

https://res.cloudinary.com/tc-motors/image/upload/v1625042209/nea/result/01/3_ngbwg8.png