СУРГАЛТ

Сэдвээр шүүх
Салбараар шүүх

Тайлан

Зорилго, хамрах хүрээ, зарчим, үнэ цэн (ач холбогдол)

Цааш унших

Тайлан

Энтерпрайз архитектурын тогтолцоо, хэрэгсэл, ОУ-ын туршлага

Цааш унших

Тайлан

Монгол Улсын ТЭА-ын зорилго, зорилтууд, мета загвар, зарчим, дүрмүүд Монгол Улсын ТЭА-ын үнэ цэн, түүнийг илэрхийлэх үр дүн / сервисүүд ТЭА-ын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Цааш унших

Тайлан

ТЭА-ын жишиг загвар, ангиллууд

Цааш унших

Тайлан

Монгол Улсын ТЭА-ийн удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц, оролцогч талуудын үүрэг хариуцлага

Цааш унших

Тайлан

Домэйн / Бизнес архитектур

Цааш унших

Тайлан

ЭАУ-ын эхлэлийн процессууд

Цааш унших

Тайлан

ЭАУ-ын төлөвлөлтийн процессууд

Цааш унших

Тайлан

ЭАУ-ын шийдлийн архитектурын процессууд

Цааш унших

Тайлан

ЭАУ-ын стандартын удирдлагын процессууд

Цааш унших

Тайлан

Back to the Roots

Цааш унших

Видео

Nea train the trainers

Цааш унших